Fuzzy Utility Theory for Analysing Discrete Choice Behaviour