PREDICTION AND ANALYSIS OF IDIOTYPE-ANTI-IDIOTYPE ANTIBODY COMPLEXES ASSOCIATED TO CELIAC DISEASE