{4-Bromo-2-[(2-{(ethylsulfanyl)[(2-oxidobenzylidene- κO)amino-κN]methylidene}hydrazinylidene-κN1)methyl] phenolato-κO}(ethanol-κO)dioxidouranium(VI)