Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παράσχει κάποιες γνώσεις σχετικά με μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα μεταναστευτική ροή προς την Ελλάδα, συγκεκριμένα αυτή των Ιταλών που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αθήνας. Ξεκινώντας από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη μετανάστευση των Ιταλών στην Ελλάδα και την Αττική, τα άρθρα αναφέρουν μια εκτίμηση του τρέχοντος ιταλικού πληθυσμού σε αυτήν την περιοχή, ο οποίος φαίνεται να αυξάνεται ακόμη και τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση. Μετά από σύντομη συζήτηση και τη μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, ποιοτική με την πραγματοποίηση 34 σε βάθος συνεντεύξεων σε Ιταλούς μετανάστες, παρουσιάζονται μερικά από τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα. Οι Ιταλοί στην Αθήνα είναι μια πολλαπλή κοινότητα, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά κίνητρα που ωθούν τους Ιταλούς σε αυτό το μονοπάτι της μετανάστευσης. Επιπλέον, ακόμη και οι λόγοι για να μείνεις και να αναπτύξεις ένα έργο μιας ολόκληρης ζωής στην ελληνική πρωτεύουσα είναι πολλαπλοί. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η έρευνά μας σκιαγράφησε μια περίπλοκη και μεταβαλλόμενη εικόνα για μια ροή Ιταλών μεταναστών για την οποία λίγα ήταν γνωστά και είχαν συζητηθεί. Η έρευνά μας έδειξε την ύπαρξη μιας συλλογικής ομάδας στην οποία οι παλιές και οι νέες διαστάσεις της διεθνούς μετανάστευσης αλληλεπικαλύπτονται, διασταυρώνονται και δημιουργούν προηγουμένως άγνωστες μορφές συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης.

The aim of this paper is to provide some knowledge on a minor but interesting migratory flow toward Greece, namely that of Italians who settle in the Athens area. Starting from a literature review on Italian migration to Greece and Attica, the paper reports an estimate of the current Italian population in this region, which seems to be growing even in the recent post-crisis years. After briefly discussion the research methodology used in this study, basically a qualitative one with the realization of 34 in-depth interviews to Italian migrants, the paper presents some of the main research results. Italians in Athens are a multiple community, in the sense that there are many motives pushing Italian people to this king of migration pathway. Moreover, even the reasons to stay and develop a whole life project in the Greek capital are manifold. We can conclude that our research has outlined a complex and changing picture with reference to a flow of Italian emigration about which little was known and discussed. Our research has shown the existence of a collective in which old and new dimensions of international migration overlap, intersect and generate previously unknown forms of coexistence and interaction.

Ιταλοί στην Αθήνα: Μια πιο Κοντινή Ματιά σε μια Μετανάστευση Εντός της Νοτίου Ευρώπης

Domenico Maddaloni
2021-01-01

Abstract

The aim of this paper is to provide some knowledge on a minor but interesting migratory flow toward Greece, namely that of Italians who settle in the Athens area. Starting from a literature review on Italian migration to Greece and Attica, the paper reports an estimate of the current Italian population in this region, which seems to be growing even in the recent post-crisis years. After briefly discussion the research methodology used in this study, basically a qualitative one with the realization of 34 in-depth interviews to Italian migrants, the paper presents some of the main research results. Italians in Athens are a multiple community, in the sense that there are many motives pushing Italian people to this king of migration pathway. Moreover, even the reasons to stay and develop a whole life project in the Greek capital are manifold. We can conclude that our research has outlined a complex and changing picture with reference to a flow of Italian emigration about which little was known and discussed. Our research has shown the existence of a collective in which old and new dimensions of international migration overlap, intersect and generate previously unknown forms of coexistence and interaction.
2021
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παράσχει κάποιες γνώσεις σχετικά με μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα μεταναστευτική ροή προς την Ελλάδα, συγκεκριμένα αυτή των Ιταλών που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αθήνας. Ξεκινώντας από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη μετανάστευση των Ιταλών στην Ελλάδα και την Αττική, τα άρθρα αναφέρουν μια εκτίμηση του τρέχοντος ιταλικού πληθυσμού σε αυτήν την περιοχή, ο οποίος φαίνεται να αυξάνεται ακόμη και τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση. Μετά από σύντομη συζήτηση και τη μεθοδολογία έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, ποιοτική με την πραγματοποίηση 34 σε βάθος συνεντεύξεων σε Ιταλούς μετανάστες, παρουσιάζονται μερικά από τα κύρια ερευνητικά αποτελέσματα. Οι Ιταλοί στην Αθήνα είναι μια πολλαπλή κοινότητα, με την έννοια ότι υπάρχουν πολλά κίνητρα που ωθούν τους Ιταλούς σε αυτό το μονοπάτι της μετανάστευσης. Επιπλέον, ακόμη και οι λόγοι για να μείνεις και να αναπτύξεις ένα έργο μιας ολόκληρης ζωής στην ελληνική πρωτεύουσα είναι πολλαπλοί. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η έρευνά μας σκιαγράφησε μια περίπλοκη και μεταβαλλόμενη εικόνα για μια ροή Ιταλών μεταναστών για την οποία λίγα ήταν γνωστά και είχαν συζητηθεί. Η έρευνά μας έδειξε την ύπαρξη μιας συλλογικής ομάδας στην οποία οι παλιές και οι νέες διαστάσεις της διεθνούς μετανάστευσης αλληλεπικαλύπτονται, διασταυρώνονται και δημιουργούν προηγουμένως άγνωστες μορφές συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4772882
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact